2016-12-14

System Zarządzania

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku zostały wdrożone i funkcjonują znormalizowane systemy zarządzania obejmujące :

  • działalność inspekcyjną realizowaną przez komórki organizacyjne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w tym przez Oddział Nadzoru Sanitarnego i Sekcję Oświaty Zdrowotnej,

  • działalność laboratoryjną realizowaną przez Oddział Laboratoryjny.

System zarządzania w działalności :

  • inspekcyjnej funkcjonuje w oparciu wymagania określone w aktualnej normie PN-EN ISO/IEC 17020 „Ocena zgodności. Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych”,

  • laboratoryjnej funkcjonuje w oparciu wymagania określone w aktualnej normie PN- EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących ”.

Potwierdzeniem spełnienia przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących ” jest Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 631 Polskiego Centrum Akredytacji .

Za nadzór nad systemami zarządzania w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku odpowiedzialny jest Główny Specjalista ds. Systemu Jakości mgr inż. Elżbieta Leśniak.

tel. 32 4224009 wew. 114

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się